תקנון מועדון לקוחות

  1. הגדרות

1.1.    "החברה" – מתחם meex שרונים, א.ר.ז.י.מ ניהול קניונים בע"מ ח.פ 514216712

1.2.    "מועדון הלקוחות" ו/או "המועדון" – מועדון הלקוחות MEEX שרונים המופעל על ידי החברה.

1.3.    "לקוח" ו/או "חבר מועדון" ו/או "חבר" – לקוחות החברה שנרשמו מרצונם למועדון הלקוחות ובעלי חשבון פעיל באתר.

  1. כללי

2.1.    תקנון זה נועד להסדיר את התנאים והכללים על פיהם מנוהל מועדון הלקוחות.

2.2.    מיקס שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, לרבות (אך לא רק) לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את הטבות והנחות חברי המועדון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכפוף לכל דין. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת באתר.

2.3.    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שמיקס תערוך בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון שקדמו להם.

2.4.    האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.

2.5.    כל התנהגות של מיקס ו/או מי מטעמה לטובת חבר המועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש ו/או תחשב כוויתור שלהם על האמור בתקנון זה.

2.6.    על תקנון זה, פרשנותו וכל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין בקשר לתקנון ו/או החברות במועדון, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

2.7.    מידע ופרטים נוספים, לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון, ניתן לקבל באמצעות פניה לשירות הלקוחות ו/או באמצעות השארת פנייה דרך המייל האלקטרוני: sharonim@meex.co.il

 

  1. חברות במועדון לקוחות MEEX שרונים

3.1.    כל אדם יחיד אשר מלאו לו 18 שנים רשאי לבקש להצטרף למועדון ו/או כל גוף אחר שיקום מטעמו ו/או במקומו, המופעל ומנוהל על ידי חברת- א.ר.ז.י.ם ניהול קניונים בע"מ (להלן בהתאמה: ״חבר המועדון" ו – ״מיקס״). מיקס תהיה רשאית לדחות, עפ״י שיקול דעתה הבלעדי בקשה להתקבל כחבר מועדון מבלי שתהיה מחויבת לנמק את סירובה. מובהר, כי ההצטרפות למועדון וקבלת הטבות מועדון מכוחו, הינם ללקוחות פרטיים לשימוש אישי משפחתי בלבד ואינם ניתנים ללקוחות עסקיים, תאגידים, מוסדות וכיו"ב (על פי קביעתה והגדרתה הבלעדית של מיקס), אלא אם יוחלט אחרת על ידי מיקס לפי שיקול דעתה. 

3.2.    קטינים אשר גילם אינו עולה על 18 המבקשים להתקבל כחברי מועדון נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת החברות במועדון. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים בדבר תנאי המועדון ולפקח על פעילות הקטינים כך שיפעלו על פי תנאיו.

3.3.    כל אדם המעוניין להיות חבר המועדון, מוזמן להיכנס לאתר האינטרנט של מיקס בכתובת  www.meex.co.il ("אתר מיקס" או "האתר").

3.4.    חבר המעוניין לבטל את חברותו במועדון יפנה לצורך כך לשירות הלקוחות בהודעה ו/או באמצעות השארת פנייה דרך המייל האלקטרוני: sharonim@meex.co.il

3.5.    חבר המועדון מאשר כי הפרטים אשר מסר למיקס הינם נכונים ומלאים. חבר המועדון יעדכן את מיקס בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, בין היתר, על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין המועדון לבין חבר המועדון. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת דיוור בנוגע להטבה או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור.

3.6.    החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי מלא ונכון של טופס ההרשמה. חבר המועדון מאשר כי ידוע לו שהחברות במועדון תלויה במילוי תקין וברור של הפרטים לעיל וכי מיקס תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לסרב לרשום חבר כלשהו למועדון אם לא מסר את פרטים נדרשים מסוימים ו/או מסר אותם באופן שאינו ברור.

3.7.    מיקס שומרת על הזכות לבטל חברות במועדון, בין היתר, בנסיבות בהם חבר המועדון ביצע מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות הדין ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של מיקס ו/או בכל מקרה אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3.8.    מילוי טופס ההרשמה למועדון מבטא הסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות תקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות ו/או שינוי התקנון.

3.9.    למיקס שמורה הזכות לפתוח מועדונים ו/או תת מועדונים נוספים ולהעניק להם הנחות שונות מעת לעת.

 

  1. הטבות למנויי מועדות הלקוחות

4.1.    החברות במועדון מזכה בהטבות או במבצעים שונים, אשר יפורסמו ע״י מיקס מפעם לפעם. תנאי למימוש ההטבות (כדוגמת מבצעים, קופונים וכדומה) הינו הזדהות כחבר המועדון.

4.1.1.          "קופון" משמעו – הטבה שהינה אישית אחת לבית אב וניתנת למימוש אישי חד פעמי בלבד באמצעות מסירה בקופה או בטעינתו באתר מיקסOnline   /אפליקציית מיקס/דפי נחיתה – כדוגמת קופון, שובר, כרטיס, שובר דיגיטלי וכל דרך אחרת שתיקבע ע״י מיקס. מיקס רשאית להגביל את הקופונים, ההטבות או המבצעים הנ״ל ולהתנותם בתנאים שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי. על אף האמור לעיל מובהר כי קופון  אינו מחייב טעינה באתר. 

4.2.    להלן פירוט התנאים הכלליים אשר יחולו על כלל ההטבות לחברי המועדון, כולל מבצעים, הטבות, קופונים וכיוצא באלה (להלן: "הטבות מועדון"), אלא אם צוין אחרת בפרסום:

4.2.1.          מימוש הטבות המועדון כפוף למגוון הקיים ולמצוין בתנאי ההטבה.

4.2.2.          מימוש הטבות המועדון ניתן בסניפים/ החנויות המצוינים בתנאי ההטבה.

4.2.3.          אין כפל הטבות.

4.2.4.          התמונות המופיעות בדיוורים ובפרסומים השונים הינן להמחשה בלבד.

4.2.5.          מימוש ההטבה הינו חד פעמי (אלא אם פורסם אחרת) ובמעמד הקנייה המזכה בחנות / המצוינת בהטבה.

4.2.6.          הטבה שלפי נתוני מיקס פקעה או מומשה, לא תכובד.

4.2.7.          ההטבות הינן אישיות ולא ניתנות להעברה.

4.2.8.          מיקס שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את ההטבה בכל עת.

4.3.    מובהר כי מיקס רשאית להפסיק את מתן ההטבות ו/או לשנות את אופיין ו/או אופן חישוב ההטבות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי להודיע על כך מראש, ולא תישמע מאת הלקוח כל טענה בגין הסתמכות על מתן ההטבות בהצטרפות כחבר המועדון ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך, למעט כפוף לדין.

 

  1. קניין רוחני

5.1.    הבעלות במלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר למועדון, לאתר ולתוכניהם, לרבות מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת, הינה של מיקס. חברי המועדון אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת מיקס בכתב ומראש.

5.2.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או ברשתות החברתיות ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מיקס, אלא אם מיקס התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

 

  1. מדיניות פרטיות; דיוור ישיר

6.1.    בהצטרפותו למועדון הלקוח מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו במועדון ("המידע"), יישמר במאגרי המידע של מיקס לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות חברי המועדון, מתן שירותים לחברי המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע לחבר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן, מיקס תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה של מיקס.

6.2.    מיקס תהיה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים (כל עוד צדדים שלישיים כאמור יתחייבו לשמור על פרטי המשתמש האישיים באופן נאות וכנדרש על -פי דין), הנותנים שירות למיקס, לצורך תפעול ההסדרים הנוגעים למועדון ו/או לחברי המועדון ולהסדרים המפורטים בתקנון זה. מיקס רשאית להסתייע בשירותים של ספקים חיצוניים באספקת שירותיה, אשר יתכן שתהיה גם להם גישה למידע אודות המשתמש, כפוף לכך שניתן לעשות שימוש במידע לצרכי תפעול ההסדרים נשוא הסכם זה בלבד.

6.3.    בהתאם להסכמת החבר כדין, מיקס תהא רשאית לפנות אל החבר מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו״ב של הרשתות והגופים המעניקים הטבות במסגרת המועדון דרך החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות לחברי המועדון), באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהחבר בכתב בכל עת.

6.4.    חברי המועדון מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. חברי המועדון מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטי חבר המועדון ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

6.5.    החבר יהיה אחראי לדווח למיקס בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. מיקס לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון בגין אי עדכון פרטיו האישיים של החבר במועד.

6.6.    חברי מועדון המתנגדים לשימוש בפרטי חבר המועדון אודותיהם ו/או מעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות מיקס ו/או מבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, רשאים להסיר עצמם מדיוור באמצעות לחיצה על "הסר" בגוף הפרסומים או להודיע על כך בכתב למיקס באמצעות מייל לכתובת sharonim@meex.co.il והכל בהתאם לחוק התקשורת ולחוק הגנת הפרטיות. מיקס תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה ותהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לבטל את חברותם במועדון של הפונים מבלי שיהיו זכאים לפיצוי או הנמקה כלשהי בגין כך.

6.7.    בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, חבר המועדון רשאי לעיין בכל מידע אודותיו המוחזק במאגר המידע של מיקס (בעצמו או באמצעות מי שהורשה על ידו בכתב או על ידי אפוטרופוס). לעיון במידע, הנך מתבקש ליצור קשר עם מיקס באמצעות הדוא"ל: sharonim@meex.co.il

6.8.    חבר המועדון עיין במידע ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, חבר המועדון רשאי לפנות בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו באמצעות הדוא"ל: sharonim@meex.co.il

6.9.        מיקס רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות של מיקס ושל המועדון. יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש במועדון. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות של מיקס או של המועדון, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש במועדון שכן, שימוש במועדון כפוף להן ויעיד על הסכמתך לשינויים שבוצעו.

6.10.     מיקס תעשה כל מאמץ על מנת לאבטח את המידע במועדון. מיקס אינה מבטיחה ואינה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שנמסר על ידי חבר מועדון, לא יפרצו וכי מידע כזה לא יגיע לצד שלישי שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לחבר מועדון, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.

 

 

 

  1. אחריות

7.1.        מיקס ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות שהיא, מכל סוג בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות ו/או נזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר המועדון ו/או לצד שלישי בקשר למועדון ו/או ההטבות, לרבות אובדן רווחים, אובדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב.

7.2.        מיקס אינה מתחייבת כי המועדון לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את המועדון ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7.3.        מיקס ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בה, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתה, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא מיקס רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המועדון או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לחברי המועדון, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט מיקס ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי מיקס ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לחבר מועדון, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור.

7.4.        רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. מיקס נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חברי מועדון באתר, אולם על חברי המועדון לדעת כי בכל מקרה, לא ניתן להבטיח זאת וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. מיקס ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בהרשמה דיגיטלית למועדון, חברי המועדון משחררים את מיקס ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד מיקס ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

  1. כללי

8.1.        מיקס שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובכלל זאת הזכות לפרש את הוראותיו, בכפוף לדין. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה במיקס או באתר האינטרנט שכתובתו www.meex.co.il.

8.2.        מיקס רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון, שם התוכנית וכיוצ״ב בכל עת.

8.3.        דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה כפי שיקבע מעת לעת על ידי הנהלת הרשת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.4.         מתן הטבות לחברי המועדון הינו בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של מיקס, הפועלים מטעמה וצדדים שלישיים רלוונטיים. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון כאמור לעיל, תפעל מיקס לטיפול בהן בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד מיקס בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.

8.5.         הגשת בקשה לחברות במועדון לקוחות מיקס כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.

8.6.         אין לעשות במועדון הלקוחות או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות, בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות מועדון הלקוחות כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי או בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.

8.7.        אין לעשות במועדון הלקוחות כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומיה או בכל דרך אחרת.

8.8.        מיקס שומרת על זכותה להמחות את זכויותיה או חלקן לפי תקנון זה לכל צד שלישי, כפי שתמצא לנכון, בכפוף לכל דין.

8.9.        הפעילות במועדון הלקוחות וכל עילה משפטית הנובעת מהחברות והשימוש במועדון הלקוחות, לרבות תוקפו ופרשנותו של תקנון זה יוכפפו לדין הישראלי בלבד, הן לגבי התוכן והן לגבי הסמכות המקומית.